Добре дошли в нашия магазин!

Регистрация на нови членове в АРТ

ІV. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

26. Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което е съгласно с целите на сдружението и е готово да работи за тяхното изпълнение. В молбата се посочва електронен адрес за контакт. Молбата за членство се подава чрез Председателя на УС до Управителния съвет. 
27. Молбата се придружава от декларация за приемане на целите на сдружението.
28. Председателят на УС представя молбата на кандидата за член на първото заседание след нейното подаване. 
29. Управителният съвет се произнася по молбата на заседанието, на което тя е била представена, но може да отложи произнасянето по тази молба най-късно до следващото заседание. С решението си Управителния съвет приема кандидата за член на сдружението или отказва приемането му, като отказът се мотивира.
30. /1/ Лицето, подало молба за приемане като член на сдружението, се уведомява от Председателя на УС за решението на УС, но при липса на уведомяване в 30-дневен срок от подаване на молбата за членство, същата се счита за отхвърлена.
/2/ Отказът едно лице да бъде прието за член на сдружението се обжалва пред Общото събрание, чрез Управителния съвет в 14 дневен срок от съобщението. 
/3/ До 1 месец след подаване на жалбата, УС е длъжен да свика общо събрание, на което да се разгледа подадената жалба. 
31. /1/ Членството се прекратява при следните случаи:
а. с едностранно волеизявление до УС;
б. при смърт или поставяне под запрещение;
в. при изключване по решение на УС;
г. при прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
д. на други основания, предвидени в закона или в този Устав.
/2/ Решението на УС за изключване на член на сдружението може да се обжалва пред ОС чрез Управителния съвет в 14 дневен срок от съобщението.

32. Членството се прекратява и поради отпадане – автоматично, при невнесени две поредни месечни членски или други имуществени вноски от член на сдружението в сроковете и размера, определени от Управителния съвет. Отпадането се констатира от Управителния съвет, като до отпадналия съдружник не се изпраща покана за Общо събрание и същият не гласува. По решение на Управителния съвет и ако съдружникът заплати дължимите към сдружението суми за минали периоди, членствените му права се възстановяват.

 

Банкова сметка, на която да преведете годишния членски внос:

Сдружение АРТ,

IBAN:BG95FINV91501016579950, Първа инвестиционна банка АД, кл. София,

основание - годишен членски внос в АРТ